facebook

Žiadosť o VRP

Podnikateľ v prostredí Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), na ktoré sa dostane po kliknutí na https://vrp.financnasprava.sk, v žiadosti o pridelenie VRP vypíše povinné údaje o podnikateľovi  vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP. Upozorňujeme podnikateľov, aby vypisovaniu žiadosti venovali náležitú pozornosť, lebo v prípade nesprávnych údajov budú daňovým úradom vyzvaní na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP.

Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí.

Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a môže doručiť 3 spôsobmi:

  • naskenovať ju a zaslať v elektronickej forme (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html, pričom táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí s DÚ komunikujú elektronicky, t. z. majú podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo aktivovanú eID kartu (občiansky s čipom),
  • podá ju osobne na podateľni DÚ,
  • zašle ju poštou DÚ.

Ak teda podnikateľ s DÚ nekomunikuje elektronicky, je potrebné vytlačenú a podpísanú žiadosť doručiť buď poštou alebo zaniesť osobne na ktorýkoľvek DÚ.

Postup vyplnenia žiadosti o VRP

UPOZORNENIE

Podnikatelia, na ktorých sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje elektronická   komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie VRP len v elektronickej forme.

COMPUTER CLUB, s.r.o., Design by PD, COMPCLUB.SK